Informatie voor verwijzers

Het JeugdFACT+ team is actief in de regio Midden IJssel en Oost Veluwe. Er zijn met deze regio afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze het JeugdFACT+ team ingezet kan worden.

Wanneer er sprake is van langdurige complexe problemen bij gezinnen, kinderen/jongeren, zoals schoolverzuim, verslaving, (vermoeden van) psychiatrische problematiek, geen thuis, zorg mijden of een combinatie daarvan, kan het JeugdFACT+ team ingezet worden.

Daarnaast kan JeugdFACT+ vanuit hun multidisciplinaire blik ook ingezet worden voor Consultatie & Advies bij vastgelopen of complexe hulpverleningstrajecten.  

Door de inzet van dit unieke, multidisciplinaire team kunnen complexe vraagstukken direct en volledig benaderd worden vanuit verschillende specialistische invalshoeken.

Om het JeugdFACT+ team in te kunnen schakelen is een toewijzing nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

De hulpvraag bepaalt de samenstelling van het duo JeugdFACT+ teamleden dat aan de slag gaat, zodat de juiste expertise ingezet wordt. Uiteraard kunnen zij altijd hun andere collega’s met andere expertises inzetten als dat nodig is.

Wanneer het Jeugd FACT + team en Jeugd GGZ Dimence Groep (Dimence vervult de rol van ‘kassier’ voor het JeugdFACT+ team) per e-mail de bevestiging hebben ontvangen dat de beschikking zal worden afgegeven, start het team met het plannen van een eerste afspraak met ouders en kind/jongere.

De allereerste afspraak en kennismaking (dus nog zonder beschikking of inzet) bestaat altijd uit een gezamenlijk multidisciplinair overleg (MDO) met het Centrum van Jeugd en Gezin, JeugdFACT+, reeds betrokken hulpverlening en de cliënt of wettelijke vertegenwoordiging van de cliënt, om zo samen de hulpvraag en de te bereiken doelen te bepalen.